غرفه های مجازی تولید داخل
کشتی‌سازی و صنایع‌فراساحل
توسعه‌و‌فرآوری آهن تنگ زاغ
مرکز رشد دانشگاه‌هرمزگان